Yitshak Ganon

ARTA – AUSCHWITZ – TEL AVIV

Tel Aviv, 2017