Matilda Roza Amon

THESSALONIKI – AUSCHWITZ – TEL AVIV

Tel Aviv, 2016