Dario Sevy

THESSALONIKI – AUSCHWITZ – TEL AVIV

Tel Aviv, 2014